Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf (255.39 kB)

 

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace.pdf (252.79 kB)

Technicko - ekonomická studie Odkanalizování obce Píšť


Vážení spoluobčané, představujeme Vám, na základě zastupitelstvem obce schválené Zadávací dokumentace pro posouzení možností odkanalizování obce Píšť možnými metodami kanalizace, včetně přílohy č. 1 (Usnesení ZO č. 15.III.7./2013 ze dne 28.06.2013) a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo s vítěznou firmou na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Obce Píšť č. 1/2012, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ZO 12/III.3./2012 ze dne 31.10.2012), odbornou vodohospodářskou projekční kanceláří RECProjekt, s. r. o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, zpracovanou dokumentaci:Technicko-ekonomická studie (porovnávací analýza): "Posouzení možností odkanalizování obce Píšť možnými metodami kanalizace".

Soubory ke stažení

Obsah studie Staženo: 317x | 13.12.2017

Textová část Staženo: 949x | 13.12.2017

Textová část - přílohy Staženo: 318x | 13.12.2017

Přehledná situace obce Staženo: 361x | 13.12.2017

Situace - varianta A Staženo: 336x | 13.12.2017

Situace - varianta B Staženo: 338x | 13.12.2017

Situace - varianta C Staženo: 318x | 13.12.2017

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry obce Staženo: 2174x | 13.12.2017

Stránka

  • 1