Obsah

Již z dotazu samotného je zřejmé, že tazatele prioritně zajímá nikoliv nájemné neregulované, nýbrž nájemné regulované. Pokud by výše nájemného nepodléhala regulaci, je nasnadě učinit závěr, že výši nájemného by určoval pronajímatel při uzavření nájemní smlouvy a pokud by nájemce za takových cenových podmínek nájemní smlouvu uzavřel, byl by povinen takto určené nájemné hradit. Naproti tomu podstata tzv. regulovaného nájemného, spočívá v tom, že stát prostřednictvím závazné právní normy určuje maximální výši nájemného, resp. o kolik je pronajímatel v příslušném roce oprávněn maximálně nájemné navýšit.