Obsah

Smlouva je nikoliv jednostranný, nýbrž dvoustranný právní úkon a k jeho platnosti se vyžaduje písemná forma a podpisy obou účastníků smlouvy. Pokud by jeden z účastníků s obsahem smlouvy nesouhlasil a tuto nepodepsal, smlouva by platnosti nenabyla a nenastaly by účinky smlouvou předpokládané. Platí, že smlouvu jsem oprávněn podepsat, nikoliv povinen podepsat. Pokud s obsahem smlouvy nesouhlasím, je jen logické, že smlouvu nepodepíši.