Obsah

Odstoupení od smlouvy je jedním ze způsobů zrušení, resp. zániku smlouvy. Smlouvu lze zrušit též dohodou smluvních stran, případně výpovědí. Odstoupení od smlouvy má jiné účinky v případě, že odstupuji od smlouvy občanskoprávní (úvěr je poskytován občanovi) a jiné, jestliže odstupuji od smlouvy obchodní (úvěr je poskytován podnikateli). Jestliže odstupujeme od smlouvy občanskoprávní, ruší se odstoupení od smlouvy smlouva od samého počátku; pakliže odstupujeme od smlouvy obchodní, ruší se smlouva k okamžiku, kdy odstoupení nabylo účinků, čili ke dni kdy bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhému smluvnímu partnerovi. V dalším lze k otázce říci jen tolik, že odstoupit od smlouvy lze jen v případech, které stanovuje zákon, nebo v případech, které jsou smluvně specifikovány. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně.