Obsah

Nájemní smlouvu, uzavřenou na dobu neurčitou může nájemce vypovědět písemnou výpovědí a tato výpověď musí být doručena pronajímateli. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta přitom začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď pronajímateli doručena. Nájem sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.